Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa oleju opałowego w Szkole Podstawowej w Hanulinie

                                                                                                                                                         Hanulin, 06.12.2017r.
 
Zapytanie ofertowe
 
Ia. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Kępno, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno, NIP 6191945305
Ib. ODBIORCA
Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego w Hanulinie, Hanulin, ul. Powstańców Wlkp. 1a , 63-600 Kępno, NIP 6191960251
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju opałowego spełniającego parametry Polskiej Normy PN-C-96024:L1, posiadającego co najmniej własności określone wg DIN 51603-1, dla potrzeb grzewczych c.o. w ilości szacunkowej 20 000 litrów wraz z tankowaniem dla Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie. Dostawy oleju będą realizowane sukcesywnie w roku 2018 w miarę potrzeb Zamawiającego, w terminach i ilościach ustalonych przez Zamawiającego. Oznacza to, że Zamawiający nie jest zobowiązany do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ciągłości dostaw oleju. Ilość oleju oraz termin dostawy Zamawiający będzie podawał telefonicznie lub faksem. Każda dostawa musi być zrealizowana z terminie 5 dni od daty zgłoszenia zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest posiadać stosowną koncesję uprawniającą go do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami oraz aktualne świadectwa legalizacji liczników tankowania stanowiących wyposażenie autocystern.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca winien dostarczyć dokumenty i informacje:
1.1. OFERTĘ WYKONAWCY według załącznika nr 1 do niniejszego zapytania,
1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
1.3. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami.
Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone "za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę .
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Oferta powinna być umieszczona w zaklejonej kopercie, która powinna być zaadresowana do Odbiorcy "Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego w Hanulinie, Hanulin, ul. Powstańców Wlkp. 1a, 63-600 Kępno" oraz musi posiadać oznaczenie „Oferta na dostawę oleju opałowego w roku 2018".
5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Zmiana lub wycofanie oferty będzie skuteczne, jeżeli Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert.
6. Odbiorca otrzyma oferty nie później niż do dnia 22 grudnia 2017 roku do godz. 12.00
Oferta złożona po terminie nie będzie uwzględniana.
7. Cena oferty
Cena za olej opałowy będzie się składała z dwóch składowych:
a) ceny producenta oleju opałowego w zł/litr bez podatku VAT publikowanej na ogólnodostępnej stronie internetowej producenta na dzień 18.12.2017r.
b) marży netto Wykonawcy ( ) lub upustu (-) - wartości stałej przez cały okres trwania umowy,
3. Do ceny oleju opałowego ustalonej na zasadach określonych w punkcie 2 Wykonawca będzie doliczał podatek VAT.
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia objętego niniejszym zapytaniem, a w szczególności musi uwzględniać koszty dowozu i tankowania oleju do siedziby Zamawiającego.
 
8. Kryteria oceny ofert.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Liczba punktów, jakie otrzymają poszczególne oferty będzie obliczona w następujący sposób:
Cof = Ch M x 100 pkt
Gdzie:
Cof – cena oferty
Ch - cena producenta oleju opałowego w zł/l bez podatku VAT dostępna na ogólnodostępnej stronie internetowej stronie internetowej liczona na dzień 18.12.2017r.,
M – marża netto ( ) lub upust (-) - wartość stała przez cały okres obowiązywania umowy
Cof –zawiera koszty transportu, tankowania, określona do dwóch miejsc po przecinku.
 
7. O wyborze oferty odbiorca zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie wyboru.
8. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Wykonawca, który przetarg wygrał będzie zobowiązany do podpisania umowy, której treść znajduje się w załączniku do niniejszego zapytania.
10. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
11. Komplet materiałów przetargowych przesyłanych wykonawcom stanowi:
1) Niniejsze zapytanie ofertowe,
2) Wzór formularza ofertowego (załącznik nr 1)
3) Wzór umowy ( załącznik nr 2).
 
V. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela dyrektor szkoły Henryk Grzesiak pod numerem telefonu 627823538.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1
……………………..
pieczęć wykonawcy
 
Formularz przedłożenia oferty
Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 6 grudnia 2017r. oferujemy realizację zamówienia publicznego „Zakup oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Hanulinie w roku 2018” w zakresie przedstawionym w zapytaniu.
1. WYKONAWCA:
1.1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy :
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
1.2. Zarejestrowany adres wykonawcy :
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
1.3. Upełnomocnieni przedstawiciele wykonawcy podpisujący ofertę :
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
1.4. Numer telefonu ...............................................................................
1.5. Numer faksu ..................................................................................
1.7. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji i wyjaśnień, jeżeli będą wymagane, tel., fax. ..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
 
3. CENA OFERTY
 
Ch = .......................................x ..ilość ..................................=.............................. zł
Ch cena producenta oleju opałowego w zł/litr bez podatku VAT dostępna na ogólnodostępnej stronie internetowej liczona na dzień 18.12.2017 r.
M- .........................................x ilość...................................=......................................zł
M- marża netto( ) lub upust(-) – wartość stała przez cały okres obowiązywania umowy
Cof = Ch M
Cof = ..........................................PLN(słownie)................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
Cena brutto z podatkiem VAT 23%…………………..……………………… (słownie)
…………………………………………………………………………………………………
 
4. Upoważniamy Szkołę Podstawową im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia finansowych i technicznych aspektów oferty. Dla tych celów upoważniamy każdą osobę publiczną, bank lub przedsiębiorstwo wymienione w naszej ofercie do dostarczenia stosownej informacji uznanej przez Zamawiającego za konieczną i wymaganą w celu sprawdzenia oświadczeń i informacji zawartych w naszej ofercie, sprawdzenia technicznych aspektów oferty lub w celu oceny jakości dotychczas zrealizowanych zamówień.
 
Data ...................................
........................................................................................................
(podpisy, pieczątki upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2
 

UMOWA
zawarta w dniu ………………………………. pomiędzy:
Gminą Kępno, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno, NIP6191945305
zwanym dalej „Zamawiającym", reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
a
……………………………………………………………………………………………….
NIP ………………………………………..
REGON …………………………………………….
Reprezentowanym przez:
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy „Dostawcą”.
Niniejsza umowa została zawarta w następstwie wyboru przez zamawiającego oferty wykonawcy w trybie zapytania ofertowego, przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych.
§ 1.
Dostawca przyjmuje do realizacji a Zamawiający zamawia zakup i dostawę oleju opałowego (kod PCV 09135100-5) spełniającego parametry Polskiej Normy PN-C-96024:L1 dla potrzeb grzewczych c.o. w ilości szacunkowej 20 000 litrów wraz z tankowaniem dla Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie.
§ 2.
Dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar w ilościach ok. 20 000 l w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy tj. od 01.01.2018. r. do 31.12.2018 r. do Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie, ul. Powstańców Wlkp. 1a, 63-600 Kępno.
§ 3.
1. Świadczenia częściowe uruchamiane będą każdorazowo stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego na podstawie jego jednostronnych dyspozycji składanych w ustalonym trybie. Dostawa przedmiotu umowy będzie realizowana na podstawie telefonicznego lub pisemnego (faksem) zgłoszenia od poniedziałku do piątku w godz. od 8oodo15.oo
2. Dostawca dostarczy olej opałowy własnym transportem na swój koszt i ryzyko.
3. Za datę i miejsce dostawy uważa się wydanie towaru osobie upoważnionej do odbioru towaru, przyjęcie towaru musi być poprzedzone badaniem ilościowym przez osobę do tego upoważnioną.
4. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu zamówiony olej opałowy w terminie 5 dni od zgłoszenia.
5. Olej dowożony będzie cysternami Dostawcy posiadającymi sprawne liczniki ilości sprzedanego oleju.
6. Dostawca na dostarczany każdorazowo olej udziela gwarancji, tzn. że jego jakość będzie zgodna z PN i każdorazowo zobowiązuje się do dostarczenia świadectwa jakości.
§ 4.
W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, strony zobowiązują się do wzajemnego współdziałania oraz do niezwłocznego podejmowania wszelkich czynności koniecznych do jej prawidłowej realizacji, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów.
§ 5.
1. Strony ustalają, że cena za wydany olej opałowy zawsze będzie się składała z dwóch składowych:
a) ceny producenta oleju opałowego w zł/litr bez podatku VAT publikowanej na ogólnodostępnej stronie internetowej na dzień 18.12.2017r.
b) marży netto Wykonawcy( ) lub upustu (-) – wartości stałej przez cały okres trwania umowy,
wynoszącej ……………. PLN
2. Do ceny oleju opałowego ustalonej na zasadach określonych w punkcie 1 Wykonawca będzie doliczał podatek VAT w wysokości 23 %
3. Wartość brutto oleju opałowego w ilości 20 000 l (wartość za okres 12 miesięcy) ……………………….PLN słownie: ………………………….………………………. złotych
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za otrzymane partie oleju opałowego w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury oraz dokumentów potwierdzających realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Dostawcy, przy czym za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
Zamawiający informuje, że posiada NIP 6191945305 i upoważnia Dostawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu.
Dostawca ponosi wszystkie koszty związane z dostawą oleju opałowego (transport, tankowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, opłaty wynikające z polskiego prawa celnego i podatkowego).
§ 6.
1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w wykonaniu umówionego przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 4 za każdy dzień zwłoki.
b) z tytułu stwierdzonych wad w przedmiocie dostawy lub jego niezgodności z warunkami określonymi niniejszą umową w wysokości l0 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 4,
c) za odstąpienie od umowy z winy Dostawcy - 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 4.
2. Dostawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów usuwania szkód, napraw lub konserwacji urządzeń kotłowni powstałych z powodu złej jakości paliwa lub z innych przyczyn leżących po stronie Dostawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo spowodowania zastępczego usunięcia wad na koszt Dostawcy, w przypadku nie usunięcia wad przez Dostawcę w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia.
4. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych mogą być kumulowane i nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
5. Wszystkie przewidziane niniejszą umową kary umowne płatne są w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do ich zapłaty.
§ 7.
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeśli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie której dokonano wyboru oferenta, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§ 8.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9.
Dostawca ma obowiązek informować Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu prawnego i formy prowadzonej działalności gospodarczej oraz swoich danych, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.
§ 10.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy.
§ 11.
Spory między stronami będą poddane pod rozstrzygnięcie właściwemu dla siedziby Zamawiającego Sądowi Powszechnemu
§ 12.
Umowę niniejszą wraz ze wszystkimi załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                DOSTAWCA: