• Klasy Integracyjne

  • Szkoła uczy - dom pomaga. Dom wychowuje - szkoła pomaga. Wspólnie bawimy się.

  • "Moja szkoła bramą do mojego sukcesu"

  • Szkoła uczy - dom pomaga. Dom wychowuje - szkoła pomaga. Wspólnie bawimy się.

  • Szkoła uczy - dom pomaga. Dom wychowuje - szkoła pomaga. Wspólnie bawimy się.

  • "Moja szkoła bramą do mojego sukcesu"

  • "Moja szkoła bramą do mojego sukcesu"

  • "Moja szkoła bramą do mojego sukcesu"

Informacje ogólne o szkole

Szkoła Podstawowa w Hanulinie jest publiczną sześcioletnią szkołą podstawową z klasami I-VI, w której uczą się dzieci z: Hanulina, Rzetni, Przybyszowa, Klin, Białego Młyna, Dziekani, Krążków (od numeru 127). Od 01.09.2003r. w szkole funkcjonuje oddział integracyjny i oddział dla dzieci z autyzmem.

Obecnie placówka nawiązuje do sportowych tradycji. Fakt ten potwierdzają: wyniki osiągnięte przez naszych uczniów w zawodach, puchary, kąciki Patrona, obchody Dnia Patrona, masowe biegi.

kusocinskiJanusz Kusociński (pseudonim Kusy) (ur. 15 stycznia 1907 w Warszawie – 20 zm. 21 czerwca 1940 w Palmirach) – polski lekkoatleta, złoty medalista olimpijski w biegu na 10000 m z wynikiem 30 min 11,4 sek. w Los Angeles (31 lipca 1932). Również srebrny medalista pierwszych mistrzostw Europy na dystansie 5000 m. Dzieciństwo spędził w Ołtarzewie, gdzie jego ojciec, który był urzędnikiem kolejowym, posiadał małe gospodarstwo rolne. W roku 1928 ukończył Państwową Średnią Szkołę Ogrodniczą. Po dłuższej przerwie zdał eksternistycznie maturę i w roku 1937 otrzymał świadectwo dojrzałości. W roku 1938 został absolwentem CIWF w Warszawie. Początkowo zajmował się piłką nożną, grał w wielu amatorskich drużynach, a ostatecznie związał się z Robotniczym Klubem Sportowym „Sarmata”. Tam rozpoczął bieganie w 1926 r. (800 i 1500 m). Pierwszym i jedynym trenerem Kusocińskiego był Aleksander Klumberg. Opracował własną metodę treningu długodystansowego tzw. interwałową. Intensywny trening zaaplikowany przez Klumberga i znaczny wkład pracy Kusocińskiego dały rezultaty. W 1928 r. został mistrzem Polski. W roku 1929 przeszedł z „Sarmaty” do „Warszawianki” i z tym klubem był związany do 1939 roku. Uważa się, że był obok Stanisławy Walasiewiczówny najpopularniejszym sportowcem Polski międzywojennej. Stał się popularną postacią w warszawskich salonach. Był czynnym sportowcem aż do wybuchu wojny w 1939 r. Ochotnik kampanii wrześniowej służył w 360 pułku piechoty, walczył w obronie stolicy, dwukrotnie ranny m.in. 25 września w obronie Fortu Czerniaków. 28 września 1939 został odznaczony Krzyżem Walecznych. W czasie okupacji pracował jako kelner w barze „Pod kogutem”, członek podziemnej organizacji Wilki. Po jej dekonspiracji 26 marca 1940 aresztowany przez Gestapo i więziony na Mokotowie, potem w Alei Szucha. Zginął rozstrzelany w Puszczy Kampinoskiej w pobliżu miejscowości Palmiry w ramach akcji AB, mającej na celu eksterminację polskiej inteligencji. Na jego cześć od 1954 r. co roku odbywają się międzynarodowe zawody – Memoriał Janusza Kusocińskiego.

Hanulin – to małe osiedle położone w pobliżu Kępna przy trasie Poznań – Katowice (droga nr 11). Jest miejscowością rozwijającą się. Z inicjatywy mieszkańców, w 1971 r. podjęto decyzję o budowie szkoły podstawowej. Była to decyzja o znaczeniu przełomowym, bowiem do tej pory dzieci z Hanulina uczęszczały do Szkoły Podstawowej w Krążkowach. Przy wznoszeniu budynku wiele wysiłku włożył Komitet Budowy Szkoły z przewodniczącym Benonem Wróblem oraz ludność osiedla – Hanulin.

1 września 1973 r. – nastąpiło uroczyste otwarcie szkoły połączone z inauguracją roku szkolnego 1973/ 74. Urządzaniem szkoły kierował pierwszy dyrektor tej placówki – mgr Franciszek Trąpczyński, który włożył w jej rozwój wiele pracy i serca. Okazał się dobrym organizatorem i człowiekiem oddanym tej szkole . Szkoła, chociaż bardzo młoda już w pierwszych latach zdobywała sukcesy sportowe. W roku szkolnym 1973/ 74 drużyna chłopców zajęła I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Ręcznej .

8 maja 1976 r. – nadano szkole imię Janusza Kusocińskiego. Uroczystość poprzedzona była długotrwałym cyklem przygotowań. Rok szkolny 1975 / 76 rozpoczęto hasłem – „ Janusz Kusociński – wielki człowiek i sportowiec, naszą dumą i wzorem do naśladowania”. W lutym 1975 r. – dokonano podziału zadań wśród uczniów, aby dokładnie poznać historię wielkiego sportowca. Przygotowano informacje o Patronie, nawiązano liczne kontakty i korespondencje z ludźmi znającymi J. Kusocińskiego. Zorganizowano liczne konkursy, wystawy poświęcone Patronowi. Do dzisiaj pozostały pamiątki z tego okresu. Odbyła się również wycieczka do Warszawy „Śladami Patrona”. Młodzież przywiozła wówczas ziemię z Palmir – miejsca spoczynku Janusza Kusocińskiego, która znajduje się w urnie w Kąciku Patrona. Wszyscy uczniowie włączyli się do akcji pozyskiwania środków na zakup portretu Patrona ( zbiórka złomu, makulatury i butelek). Cała społeczność szkolna – uczniowie, nauczyciele, rodzice byli ogromnie zaangażowani w organizację tej uroczystości . Nadanie imienia szkole odbyło się w bardzo uroczystej atmosferze, w obecności olimpijczyka – Jerzego Głowackiego oraz władz oświatowych, samorządowych i licznych gości. W tym uroczystym dniu przedstawiciel Kuratorium, Wizytator ds. Sportu i Wychowania Fizycznego L. Powolny wręczył p. Zbigniewowi Cichoniowi „ Złotą Odznakę za zasługi w rozwijaniu sportu szkolnego”.

1 września 1977 r. – Święto Szkoły – wybór nowego hymnu szkoły. Zastąpiono pieśń „ Pod lasem w Hanulinie”.

W przerwach pomiędzy lekcjami
Śmieje się wesoła brać.
I każdemu dobrze z nami
Każdy może się też śmiać.
My polskiej szkoły uczniowie
Kusociński patron nasz.
Niech się o tym każdy dowie
Hanulin wychował nas.
Chociaż się wszyscy śmiejemy
Jednak praca u nas wre
Wszyscy dobrze się uczymy
Każdy z nas się uczyć chce.

1 czerwca 1978r. - ufundowanie dzieciom Ogródka Jordanowskiego przez Komitet Osiedlowy

17 maja 1980 r. – szkoła otrzymała akt Prawo posiadania sztandaru, ze słowami: Godło, barwy narodowe, które są umiejscowione na waszym sztandarze, otaczajcie szczególnym szacunkiem czcią (…), bo są przypomnieniem dziejów naszego państwa. Akt ten był długo przygotowywany, połączony wieloma osiągnięciami sportowymi oraz rywalizacją w nauce.

22 maja 1987r. – podczas uroczystości nadania szkole Podstawowej w Suchaniu (woj. zachodniopomorskie) imienia Janusza Kusocińskiego, powołano Szkolny Klub Sportowy KUSY. W skład klubu wchodzi 15 szkół, w tym i SP w Hanulinie. Celem Klubu jest szerzenie, przy wzajemnej współpracy, idei olimpijskich.

20-23 kwietnia 1991 r. – IV Sejmik Szkół im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie. Przygotowania do sejmiku zajęły kilka miesięcy i oceniono je bardzo wysoko. Poparcie finansowe sponsorów z Hanulina pozwoliło bardzo uatrakcyjnić program, w którym najważniejszymi punktami były: spotkania uczniów i nauczycieli, Cross Ostrzeszowski, zwiedzanie Pałacyku Myśliwskiego w Antoninie, zwiedzanie Kępna, obrady sejmikowe . W spotkaniu udział wzięły delegacje 10 szkół Klubu Kusego oraz gość specjalny – p. Hanna Rathe- siostrzenica J. Kusocińskiego, przyjaciel i sympatyk Klubu Szkół Kusego.

15 listopada 1990 r. – ukazanie się pierwszego numeru Gazety Szkolnej pod kierunkiem p. E. Nawrockiej i K. Jasiak

Kolejne lata charakteryzowały się dalszym rozwojem szkoły. Organizowano liczne imprezy szkolne, okolicznościowe i uczestniczono w życiu lokalnej społeczności.

W 2002 roku podjęto decyzję o utworzeniu w Szkole Podstawowej w Hanulinie oddziałów integracyjnych. Wymagało to przeprowadzenia pewnych zmian w placówce. Wiele pracy włożyła w to przedsięwzięcie pani dyrektor – mgr Małgorzata Charaputa. Zaangażowanie Pani Dyrektor zostało docenione przez władze gminy, rodziców oraz nauczycieli.
W 2006 roku została wyróżniona Nagrodą Burmistrza Miasta i Gminy Kępno, a w 2007 otrzymała zaszczytny tytuł „Przyjaciel Kępna”.
Kształcenie integracyjne w Szkole Podstawowej w Hanulinie rozpoczęto 1 września 2003 roku. Od tego momentu stworzono warunki do kształcenia dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Klasa integracyjna to zespół dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Uczniowie przyjmowani są za zgodą rodziców, natomiast niepełnosprawni muszą posiadać orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, stwierdzające ich predyspozycje do tego typu kształcenia. Oddział liczy około 15 – 20 uczniów, w tym od 3 – 5 dzieci niepełnosprawnych. Zatrudnionych jest dwóch nauczycieli: prowadzący i wspomagający dzieci z dysfunkcjami. Głównym celem pracy jest integrowanie dzieci niepełnosprawnych i zdrowych w naturalnym środowisku rówieśniczym. Dla każdego dziecka niepełnosprawnego nauczyciel konstruuje indywidualny program edukacyjny dostosowany do jego możliwości, potrzeb oraz stopnia niepełnosprawności. Dodatkowo prowadzone są zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne i logopedyczne w odpowiednio przystosowanych do tego pomieszczeniach. Nauczyciele poszukują nowatorskich form i metod pracy, biorąc udział w szkoleniach i warsztatach. Na bieżąco likwidowane są bariery architektoniczne: wybudowano podjazdy, zainstalowano windę i odpowiednio dostosowano toalety. Obecnie w szkole funkcjonują 4 oddziały integracyjne: 2 na poziomie I – III oraz 2 na poziomie IV – VI, a także klasa specjalna dla dzieci z autyzmem wczesnodziecięcym. Łącznie w naszej placówce uczy się 16 uczniów z niepełnosprawnościami (są to dzieci: niedowidzące, niedosłyszące, niesprawne ruchowo, z autyzmem, niepełnosprawne intelektualnie). Uczniowie biorą udział we wszystkich uroczystościach, imprezach szkolnych i klasowych, wyjeżdżają na wycieczki a także uczestniczą w Dniach Integracji organizowanych przez szkoły z Kalisza, Ostrowa, Krotoszyna i Jarocina. r.


Dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Hanulinie

mgr Franciszek Trąpczyński (1973 – 1983)
mgr Roman Rychlewicz (1983 – 1993)
mgr Dorota Wójcik (1993 – 1994)
mgr Małgorzata Charaputa (1994 – 2008)
mgr Henryk Grzesiak od 2008

 Dyrektor

 

mgr inż. Henryk Grzesiak

Adres e-mail: sphanulin@op.pl

 

 


 Wicedyrektor

 
person

Katarzyna Jańska

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nauczyciele pracujący w roku szkolnym 2017/2018

Imię i Nazwisko
mgr Alina Kuźnik-Kuch
mgr Anna Babiarz-Salamon
mgr Barbara Wysota-Gontarska
mgr Daromiła Kłodnicka
mgr Dorota Wójcik
mgr Ewa Tokarz
mgr Ewelina Rybczyńska
mgr Henryk Grzesiak
mgr Iwona Brylak
mgr Janina Krupińska
mgr Joanna Gatner
mgr Joanna Plewa
mgr Karolina Hłądzyńska
mgr Karolina Tetlak
mgr Katarzyna Jańska
mgr Kazimiera Jasiak
mgr Lucyna Promna
mgr Małgorzata Barczak-Oszajca
mgr Małgorzata Habel
mgr Małgorzata Ochocka
mgr Sylwia Seiffert
mgr Wioleta Krupińska
mgr Milena Sikora
mgr Karolina Osiewała
mgr Mariola Kubiaczyk
mgr Iwona Wojtaszek
mgr Agnieszka Bohm-Wojtasik
mgr Violetta Szymańska
mgr Małgorzata Jóźwin
mgr Ilona Dębska

 

 

 

 Pedagog szkolny

person 

mgr Ilona Dębska

 

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2017/2018

Dzień TygodniaGodzina
Poniedziałek
9:40 - 11:40, 11:40 - 12:30 ( zajęcia korekcyjno – kompensacyjne ), 13:30 - 14:15 ( zajęcia korekcyjno – kompensacyjne )
Wtorek10:35 - 11:20
Środa9:30 - 10:35, 11:30 - 12:25
Czwartek8:50 - 11:35
Piątek9:35 - 10:35

 Rada Rodziców

Imię i NazwiskoRola
Tomasz SeiffertPrzewodniczący
Kornelia KlóskaZastępca
Beata KasprzakSkarbnik

 

 

Przewodnicząca Szkoły

Fras Julia


 

Zastępca Przewodniczącej

Buchała Kacper


 

Poczet Sztandarowy I składII skład
Cicharski SzymonWróbel Mateusz
Cebula MagdalenaKwiatek Oliwia
Wiśniewska IzabelaMajchrzak Martyna
 
W skład Samorządu Uczniowskiego weszli następujący uczniowie
Klatka Nikodem
Kobiela Miłosz
Bacińska Tatiana
Rozwadowska Małgorzata
Trąpczyński Mikołaj
Michlik Aleksandra
Baraniak Alicja
Możdżanowski Alan
Jędrysiak Weronika
Kościelny Mateusz
Majda Agata
Rozwadowski Julian
Rydz Jakub
Tyc Kacper
Seiffert Oliwier
Witek Karol
Rzepka Tatiana
Wajerowska Ewa
Jurasik Michał
Majchrzak Martyna
Matysiak Patrycja
Michlik Dagmara
Pobierz

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie