• baner1.jpg
  • baner2.jpg
  • baner3.jpg

Wyprawka szkolna 2015

Drukuj PDF

WYPRAWKA SZKOLNA 2015

 

W 2015 r. po raz kolejny uruchomiony został rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna". Rodzice dzieci rozpoczynających naukę w klasach III szkoły podstawowej i klasie IV technikum, którzy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej, będą mogli otrzymać w roku szkolnym 2015/2016 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników.

Ponadto pomocą objęci są również uczniowie niepełnosprawni*.

 

UCZNIOWIE OBJĘCI PROGRAMEM
W tym roku  programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w:
• klasach III szkoły podstawowej, 
• klasie IV technikum

*) W 2015 r. programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty
, uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do szkół:

- podstawowych, z wyjątkiem klasy I, II i IV,

-  gimnazjów, z wyjątkiem klasy I,

- szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników.

 

KRYTERIUM DOCHODOWE

Pomoc w formie dofinansowania na zakupu podręczników będzie przysługiwać ze względu na jedno z poniższych kryteriów:

1)  uczniom klas III szkół podstawowych oraz klas IV technikum pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę
w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz.1456, z późn. zm.) tj. 574 zł  netto na osobę w rodzinie;

2) uczniom klas III szkół podstawowych oraz klas IV technikum pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie  przekracza  ww. kryterium dochodowe, w przypadkach określonych  w art. 7 (np. bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, przemocy w rodzinie, alkoholizmu lub narkomanii, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zmianami), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszczać będzie uczeń,

3) w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyprawkę szkolną przyznaje się niezależnie od dochodów po przedstawieniu kserokopii przedmiotowego orzeczenia wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną  w tym  poradnię specjalistyczną..

 

POBIERANIE I SKŁADANIE WNIOSKÓW, ROZLICZANIE

Rodzice uczniów, którzy są zainteresowani ubieganiem się o pomoc w formie dofinansowania podręczników szkolnych powinni pamiętać, aby przy zakupie podręczników szkolnych zachować dowód zakupu podręczników (faktury/rachunki).
Wnioski należy składać do 15 września 2015 r. do Dyrektora szkoły, do której uczęszczać będzie uczeń w roku szkolnym 2015/2016.
Wnioski można pobrać w szkole, UMiG Kępno - w Punkcie Obsługi Interesanta lub Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Funduszy Europejskich, a także na stronie internetowej urzędu w zakładce „Dla mieszkańców / Edukacja i oświata / Pomoc materialna”.

POBIERZ WNIOSEK

WZÓR WNIOSKU DO POBRANIA

 

 

 

KWOTA DOFINANSOWANIA

 

Dofinansowanie na zakup podręczników w roku 2015 będzie wynosić (kształcenie ogólne):

- dla uczniów klasy  III szkoły podstawowej

do kwoty 225 zł

- dla uczniów klas IV technikum

do kwoty 445 zł

- dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty:

1) dla uczniów:
a) słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klasy III szkoły podstawowej - niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego,
b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do: klas III, V i VI szkoły podstawowej lub klas II i III gimnazjum - niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego;
2) dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych

do kwoty 225 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klas V i VI szkoły podstawowej, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego

do kwoty 325 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej uczęszczających do: klas II i III gimnazjum,  niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego.

do kwoty 350 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do zasadniczej szkoły zawodowej

do kwoty 390 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: liceum ogólnokształcącego, technikum,

do kwoty 445 zł

 


Więcej szczegółów na temat ustalania i dokumentowania dochodów można uzyskać z treści załącznika do wniosku (do pobrania poniżej) oraz od pracowników szkół oraz Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Funduszy Europejskich UMiG
w Kępnie

Więcej informacji w w/w wydziale pod nr tel. : 62 7825837.
Sprawy wyprawki prowadzi Karolina Górecka.

Wykaz programów i podręczników dla klas IV-VI

Drukuj PDF

 

Wykaz programów i podręczników obowiązujących  w roku szkolnym 2015/2016

Klasy IV-VI

 

 

Klasa  IV- UWAGA – Wszystkie podręczniki do klasy IV za wyjątkiem religii są darmowe, zamawiane przez szkołę

Przedmiot

Nazwa programu

Autor programu i  podręcznika

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Numer podręcznika  w wykazie MEN

Język polski

Jutro pójdę w świat

Dobrowolska Hanna

Dobrowolska Urszula

„Jutro pójdę w świat”- podręcznik

„Jutro pójdę w świat”- zeszyt ćwiczeń

WSiP

417/1/2012

Język angielski

Program nauczania j. angielskiego w klasach IV-VI

Philippa Bowen

Denis Delaney

 

Team Up 1

podręcznik + ćwiczenia

 

 

Oxford University Press

682/1/2014

Historia

Program nauczania historii i społeczeństwa w klasach IV-VI- Historia

Wokół nas

Radosław Lolo

Anna Pieńkowska

Rafał Towalski

Historia wokół nas – podręcznik  i ćwiczenia

WSiP

434/1/2012

Matematyka

Matematyka 2001-program nauczania matematyki w klasach IV- VI

Jerzy Chodnicki, Mirosław Dąbrowski, Agnieszka Pfeiffer

Matematyka 2001- podręcznik

Matematyka 2001-ćwiczenia cz. I i II

Zbiór zadań

WSiP

303/1/2010

Przyroda

Program nauczania przyrody dla klas IV-VI

„Tajemnice przyrody”

Maria Marko-Worłowska

Feliks Szlajfer

Joanna Stawarz

 

„Tajemnice przyrody”- podręcznik +

ćwiczenia część I i II

Nowa Era

399/1/2011

Muzyka

Program nauczania ogólnego muzyki  kl. IV-VI szkoły podstawowej

Monika Gromek,

Grażyna Kilbach

I gra muzyka. Podręcznik do muzyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej ( z płytą CD)

Z dodatkiem  „Zagrajmy” i „zaśpiewajmy” i płytą + zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

569/2012

Plastyka

Do dzieła -Program nauczania plastyki kl.  IV-VI szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas,

Krystyna Onak

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej z dodatkiem „Historia sztuki”- CD

Nowa Era

326/2011

Technika

Program nauczania ogólnego zajęć  technicznych w klasach IV-VI

Lech Łabęcki,

Marta Łabęcka

Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej.

„Jak to działa?”Rysunek techniczny. Dodatek do podręcznika do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej

Nowa Era

295/2010

Religia

Poznaję Boga i w Niego wierzę

Ks. J. Szpet

d. Jackowiak

Jestem chrześcijaninem

Św. Wojciech Poznań

AZ – 2-01/10

Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej kl. IV-VI

G. Koba

Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

MIGRA

373/2011

Wychowanie fizyczne

Modułowy Program Nauczania dla II etapu edukacji z wychowania fizycznego

 

 

ORE

 

 

Klasa V

przedmiot

program

autor

tytuł

Wydawnictwo

Numer w wykazie MEN

Język polski

Jutro pójdę w świat

Dobrowolska Hanna Dobrowolska U.

Jutro pójdę w świat- podręcznik

Jutro pójdę w świat- zeszyt ćwiczeń

WSiP

417/2/2013

Język angielski

Program nauczania j. angielskiego w klasach IV-VI

Philippa Bowen

Denis Delaney

Team Up 2

podręcznik + ćwiczenia

Oxford University Press

682/2/2014

Historia

Program nauczania historii i społeczeństwa w klasach IV-VI

Historia wokół nas

Radosław Lolo

Anna Pieńkowska

Rafał  Pieńkowski

Historia wokół  nas

WSiP

434/2/2013

Matematyka

Matematyka 2001

program nauczania matematyki

J. Chodnicki, M. Dąbrowski

K. Dałek

Matematyka 2001- podręcznik + ćwiczenia  cz I i II

Zbiór zadań

WSiP

303/2/2010

Przyroda

Program nauczania przyrody dla klas IV-VI

„Tajemnice przyrody”

Janina Ślósarczyk

Ryszard Kozik

Feliks Szlajfer

Tajemnice Przyrody – podręcznik + ćwiczenia część I i II

Nowa Era

399/2/2013

Muzyka

Program nauczania ogólnego muzyki  kl. IV-VI szkoły podstawowej

M. Gromek

G. Kilbach

I gra muzyka. Podręcznik do muzyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej (z płytą CD)

Z dodatkiem  „Zagrajmy” i „zaśpiewajmy”  Zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

 

569/2012

Plastyka

Do dzieła - Program nauczania plastyki kl. IV-VI szkoły podstawowej

J. Lukas

K. Onak

„Do dzieła” Podręcznik do plastyki dla klas IV-VI z dodatkiem Historia sztuki na płycie CD

Nowa Era

326/11

Technika

Program nauczania ogólnego zajęć  technicznych w klasach IV-VI

Lech Łabęcki,

Marta Łabęcka

Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej.

„Jak to działa?”Rysunek techniczny. Dodatek do podręcznika do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej

 

Nowa Era

295/2010

Religia

Poznaję Boga i w Niego wierzę

J. Szpet

Wierzę w Boga

Poznań

Wyd.  Św. Wojciecha

AZ- 2- 01/10

Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej kl. IV-VI

G. Koba

Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej kl. IV-VI

MIGRA

373/2011

Wychowanie fizyczne

Modułowy Program Nauczania dla II etapu edukacji z wychowania fizycznego

 

 

ORE

 

Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie

Król, Maśnik, Węglarczyk

 

Rubikon

 

 

Klasa VI

 

przedmiot

program

autor

tytuł

Wydawnictwo

Numer w wykazie MEN

Język polski

Jutro pójdę w świat

Dobrowolska Hanna

Dobrowolska Urszula

Jutro pójdę w świat- podręcznik

Jutro pójdę w świat- zeszyt ćwiczeń

WSiP

417/3/2014

Język angielski

 

 

 

 

Program nauczania j. angielskiego w klasach IV-VI

Rob Nolasco,

David Newbold

New English Zone 3

Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Oxford University Press

13/07

Historia

Program nauczania historii i społeczeństwa w klasach IV-VI

Historia wokół nas

Radosław Lolo

Anna Pieńkowska

Rafał Towalski

Historia wokół nas

WSiP

434/3/2014

Matematyka

Matematyka 2001

program nauczania matematyki

J. Chodnicki,

M. Dąbrowski

K. Dałek

Matematyka 2001- podręcznik + ćwiczenia cz. I, II, III

WSiP

303/3/2010

Przyroda

Program nauczania przyrody dla klas IV-VI

„Tajemnice przyrody”

Janina Ślósarczyk

Ryszard Kozik

Feliks Szlajfer

 

Tajemnice Przyrody – podręcznik + ćwiczenia część I i II

Nowa Era

399/3/2013

Muzyka

Program nauczania ogólnego muzyki  kl. IV-VI szkoły podstawowej

M. Gromek

G. Kilbach

I gra muzyka. Podręcznik do muzyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej (z płytą CD)

Z dodatkiem  „Zagrajmy” i „zaśpiewajmy”

Zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

 

 

569/2012

Plastyka

Do dzieła - Program nauczania plastyki kl. IV-VI szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

Do dzieła” Podręcznik do plastyki dla klas IV-VI z dodatkiem Historia sztuki na płycie CD

Nowa Era

326/11

Technika

Program nauczania ogólnego zajęć  technicznych w klasach IV-VI

Lech Łabęcki,

Marta Łabęcka

Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej.

„Jak to działa?”Rysunek techniczny. Dodatek do podręcznika do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej

Nowa Era

295/2010

Religia

Program dla kl.IV-VI

Poznaję Boga i w Niego wierzę

 

Wierzę w Kościół

Wyd. Św. Wojciecha

AZ-2-01/10

Informatyka

Informatyka dla szkoły podstawowej kl. IV-VI

G. Koba

Informatyka dla szkoły podstawowej kl. IV-VI

MIGRA

64/06

Wychowanie fizyczne

Modułowy Program Nauczania dla II etapu edukacji z wychowania fizycznego

 

 

ORE

 

Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie

Król, Maśnik, Węglarczyk

 

Rubikon

 

Wykaz programów i podręczników dla klas I-III

Drukuj PDF

Wykaz programów i podręczników obowiązujących  w roku szkolnym 2015/2016

Klasy I - III

Przedmiot

Program, numer

Autor podręcznika

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia w wykazie MEN

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa III

Tropiciele

Program edukacji wczesnoszkolnej w kl.1-3

Agnieszka Banasiak, Agnieszka Brudzińska, A. Danielewicz- Malinowska, A. Kamińska, R. Kamiński, B. Nadarzyńska.

E. Burakowska

 

E. Kłos, W. Kofta

 

 

A. Kulesza

Tropiciele. Podręcznik. Edukacja wczesnoszkolna. Część I i II.

Tropiciele. Karty ćwiczeń. Część I i II

Tropiciele. Matematyka. Część

I i II

Tropiciele. Przyroda. Karty ćwiczeń. Część I .

 

Galeria możliwości. Zajęcia komputerowe. Podręcznik i ćwiczenia.

WSiP

Zgodne z NPP

492/5/2014

492/6/2014

 

 

 

 

 

518/3/2014

Język angielski

Klasa III

 

Incredible English

3 nd edition 3

Oxford University Press

562/2/2012

Religia

Klasa III

Podręcznik  i karta pracy do nauki religii dla klasy III

D. Jackowiak, ks. Szpet

Przyjmujemy Pana Jezusa- podręcznik i karta pracy

 

Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha

AZ-1-01/10 (z dnia 09.06.2010r.)

 

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa II

Program edukacji zintegrowanej w kl.II

M.Lorek,  M.Zatorska

 

 

A.Ludwa, współpraca M.Lorek

 

 

J.Fillipowicz, K. Harmak, K. Izbińska, M. Fuszowa

 

 

 

J.Brzózka, A.Jasiocha, A.Chankowska, J. Hanisz

Podręcznik „Nasza szkoła”-edukacja zintegrowana (podręcznik darmowy zamawiany przez szkołę)

„Nasza szkoła. Matematyka”

„Ćwiczenia z pomysłem” (podręcznik darmowy zamawiany przez szkołę)

 

„Ćwiczenia z pomysłem. Matematyka” (podręcznik darmowy zamawiany przez szkołę)

WSiP

Zgodne z NPP

 

MEN

Język angielski Klasa II

 

Sarah M Howell Lisa Kester-Dodsgson

Treetops 2 (podręcznik darmowy zamawiany przez szkołę)

Oxford

Religia Klasa II

Podręcznik  i karta pracy do nauki religii dla klasy II

pod red. Ks. Jana Szpeta, Danuty Jackowiak

Kochamy Pana Jezusa.

Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha

AZ-1-01/10 z dnia 09.06.2010r

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa I

Program edukacji zintegrowanej w kl.I

Maria Lorek, Lidia Woltman

 

 

 

Agnieszka Mitoraj-Hebel, Katarzyna Sirak-Stopińska, Marta Jarząbek

"Nasz elementarz". Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. (podręcznik darmowy zamawiany przez szkołę)

"Nasz elementarz z Bratkiem". Ćwiczenia- komplet 4 zeszyty zawierający zintegrowane treści edukacji: polonistycznej, społecznej, etycznej, przyrodniczej, matematycznej, zajęcia techniczne oraz 2 zeszyty dodatkowe „ Nauka pisania liter i cyfr”. (podręcznik darmowy)

MEN Warszawa 2014

 

 

OPERON

Zgodne z NPP

 

MEN

Język angielski Klasa I

 

Sarah M Howell Lisa Kester-Dodsgson

Treetops 1(podręcznik darmowy zamawiany przez szkołę)

Oxford

Religia Klasa I

Podręcznik  i karta pracy do nauki religii dla klasy I

pod red. Ks. Jana Szpeta, Danuty Jackowiak

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa.

Św. Wojciech Poznań

 

 

Język angielski z Insta.Ling

Drukuj PDF

W tym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły pracowali nad poszerzeniem i utrwaleniem słownictwa wraz z programem Insta.Ling. Jest to strona www do nauki słówek języków obcych. Nauczyciel przydziela słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Nauczyciel otrzymuje szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie  do potrzeb ucznia.

Opatrunek na Ratunek

Drukuj PDF

Bezpieczne wakacje

Drukuj PDF

Bezpłatne konsultacje

Drukuj PDF

 

BEZPŁATNE KONSULTACJE Z LOGOPEDII

2015-04-22 16:05

Terapia i rehabilitacja mowy niemowląt i dzieci

Terapia i rehabilitacja mowy niemowląt i dzieci

Beata Szydłowska

ul. Rynek 14 98-400 Wieruszów

www.si-bobath.pl

Tel. 508 296 772

Już po raz kolejny zapraszamy Rodziców do udziału w bezpłatnych konsultacjach z zakresu logopedii i integracji sensorycznej. Konsultacje odbędą się 2 maja 2015 roku w Wieruszowie przy ul. Rynek 14.

Drogi Rodzicu, jeśli jesteś zaniepokojony rozwojem swojego dziecka lub chcesz sprawdzić czy Twoja pociecha rozwija się prawidłowo nasza oferta jest dla Ciebie!

Zapraszamy, jeżeli Twoje dziecko:

- nieprawidłowo gryzie, żuje, krztusi się, nadmiernie się ślini, komunikuje się za pomocą pojedynczych słów lub gestów, ma opóźniony lub zaburzony rozwój mowy

- nie lubi być głaskane, przytulane, ma ubogą, jednostronną dietę, nie lubi niektórych dźwięków, jest męczliwe, drażliwe, hałaśliwe, ma wybuchy złości, dłużej niż rówieśnicy opanowuje czynności samoobsługowe

- siada i chodzi później niż jego rówieśnicy, chodzi na palcach, potyka się, nie potrafi lub nie lubi wykonywać prostych zadań ruchowych, ma opóźniony lub zaburzony rozwój motoryczny

- słabo się koncentruje, ma trudności z pisaniem, czytaniem, liczeniem, nie radzi sobie z opanowaniem materiału szkolnego.

Wykwalifikowani terapeuci – specjaliści metod neurorozwojowych, udzielą odpowiedzi na pytania dotyczące każdej sfery rozwoju Państwa dziecka.

Czas przewidziany na konsultację jednego dziecka będzie wynosił od 30 do 45 minut.  W czasie konsultacji otrzymacie Państwo ustną informację na temat rozwoju Waszego dziecka oraz wskazania do dalszego postępowania.

Umówienie się na bezpłatną konsultację będzie odbywało się drogą telefoniczną. Zainteresowani Rodzice mogą dzwonić i umawiać się indywidualnie na spotkania.

Drogi Rodzicu, pamiętaj! Im wcześniej tym lepiej!

 


Beata Szydłowska
pedagog-logopeda kliniczny
Terapeuta NDT-Bobath
Terapeuta Integracji Sensorycznej

Ołówek dla Afryki

Drukuj PDF

Strona 1 z 5

Wspieramy

"Warto być dobrym"

Gra edukacyjna

Bierzemy udział w projekcie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu wygody działania i zwiększenia funkcjonalności naszego portalu, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcoego, z których Państwo korzystacie. Informacje o cookies.

EU Cookie Directive Module Information