Klauzula informacyjna

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie

1. Administratorem Pani/a danych osobowych oraz danych osobowych Pani/a/ dzieci uczących się w szkole jest Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie z siedzibą w Hanulinie, ul. Powstańców Wlkp. 1a, e-mail: sphanulin@op.pl reprezentowana przez Dyrektora szkoły, tel. 62 7823538.

2. W sprawach związanych z Pani/a danymi można także kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym jest p. Leszek Urbański, email iod.leszek.urbanski@info-trans.pl, tel. +48 663485195

3. Celem przetwarzania danych jest:

a) realizacja zadań statutowych szkoły – celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej na podstawie:
  • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
  • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292),
  • ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189),
  • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. 2017 poz. 949),
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017r. poz. 1646),
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1578),
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591),
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r., poz. 1616),

b) promowanie działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły poprzez upowszechnianie tekstów, zdjęć oraz materiałów filmowych na apelach szkolnych, gazetkach szkolnych, stronie internetowej szkoły www.sphanulin.edu.pl oraz profilu społecznościowym Facebook na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub zgody rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych ich dzieci, a przetwarzanie jest zgodne z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (D.U. z 2017r. poz. 880),

c) udział ucznia w wycieczkach, konkursach szkolnych, międzyszkolnych, zawodach sportowych i innych imprezach szkolnych i pozaszkolnych oraz zamieszczanie wyników konkursów i zawodów sportowych w celach promocji szkoły na apelach szkolnych, gazetkach szkolnych, stronie internetowej szkoły www.sphanulin.edu.pl oraz profilu społecznościowym Facebook na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub zgody rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie tych danych ich dzieci, a przetwarzanie jest zgodne z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (D.U. z 2017r. poz. 880).

4. Zebrane dane będą przechowywane przez następujący okres:

a) Punkt 3 a - do zakończenia trwania obowiązku szkolnego a następnie zostaną przekazane do zakładowego archiwum bądź zniszczone w określonym czasie na podstawie przepisów prawa.

b) Punkt 3b i c do momentu ustania potrzeby promowania działań podmiotu a następnie dane zostaną przekazane do zakładowego archiwum bądź zniszczone na podstawie przepisów prawa.

5. Dane mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa.

6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych , a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania w dowolnym momencie Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych , które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i/ dotyczących , narusza przepisy RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Image

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa w Hanulinie jest publiczną  szkołą podstawową z klasami I-VIII,  której obwód szkolny obejmuje następujące miejscowości: Hanulin, Rzetnia, Przybyszów, Kliny, Biały Młyn, Dziekania, Krążkowy (od numeru 127).

Od 01.09.2003r. w szkole funkcjonują oddziały integracyjne, w których uczą się, pod opieką nauczycieli wspomagających, uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Bądźmy w kontakcie