Historia szkoły

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie

Hanulin

To małe osiedle położone w pobliżu Kępna przy trasie Poznań – Katowice (droga nr 11). Jest miejscowością rozwijającą się. Z inicjatywy mieszkańców, w 1971 r. podjęto decyzję o budowie szkoły podstawowej. Była to decyzja o znaczeniu przełomowym, bowiem do tej pory dzieci z Hanulina uczęszczały do Szkoły Podstawowej w Krążkowach. Przy wznoszeniu budynku wiele wysiłku włożył Komitet Budowy Szkoły z przewodniczącym Benonem Wróblem oraz ludność osiedla – Hanulin.

1 września 1973 r.

Nastąpiło uroczyste otwarcie szkoły połączone z inauguracją roku szkolnego 1973/ 74. Urządzaniem szkoły kierował pierwszy dyrektor tej placówki – mgr Franciszek Trąpczyński, który włożył w jej rozwój wiele pracy i serca. Okazał się dobrym organizatorem i człowiekiem oddanym tej szkole . Szkoła, chociaż bardzo młoda już w pierwszych latach zdobywała sukcesy sportowe. W roku szkolnym 1973/ 74 drużyna chłopców zajęła I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Ręcznej

1 września 1973 r.

8 maja 1976 r.

Nadano szkole imię Janusza Kusocińskiego. Uroczystość poprzedzona była długotrwałym cyklem przygotowań. Rok szkolny 1975 / 76 rozpoczęto hasłem – „ Janusz Kusociński – wielki człowiek i sportowiec, naszą dumą i wzorem do naśladowania”. W lutym 1975 r. – dokonano podziału zadań wśród uczniów, aby dokładnie poznać historię wielkiego sportowca. Przygotowano informacje o Patronie, nawiązano liczne kontakty i korespondencje z ludźmi znającymi J. Kusocińskiego. Zorganizowano liczne konkursy, wystawy poświęcone Patronowi. Do dzisiaj pozostały pamiątki z tego okresu. Odbyła się również wycieczka do Warszawy „Śladami Patrona”. Młodzież przywiozła wówczas ziemię z Palmir – miejsca spoczynku Janusza Kusocińskiego, która znajduje się w urnie w Kąciku Patrona. Wszyscy uczniowie włączyli się do akcji pozyskiwania środków na zakup portretu Patrona ( zbiórka złomu, makulatury i butelek). Cała społeczność szkolna – uczniowie, nauczyciele, rodzice byli ogromnie zaangażowani w organizację tej uroczystości . Nadanie imienia szkole odbyło się w bardzo uroczystej atmosferze, w obecności olimpijczyka – Jerzego Głowackiego oraz władz oświatowych, samorządowych i licznych gości. W tym uroczystym dniu przedstawiciel Kuratorium, Wizytator ds. Sportu i Wychowania Fizycznego L. Powolny wręczył p. Zbigniewowi Cichoniowi „ Złotą Odznakę za zasługi w rozwijaniu sportu szkolnego”.

1 września 1977 r.

Święto Szkoły – wybór nowego hymnu szkoły. Zastąpiono pieśń „ Pod lasem w Hanulinie”.

W przerwach pomiędzy lekcjami
Śmieje się wesoła brać.
I każdemu dobrze z nami
Każdy może się też śmiać.
My polskiej szkoły uczniowie
Kusociński patron nasz.
Niech się o tym każdy dowie
Hanulin wychował nas.
Chociaż się wszyscy śmiejemy
Jednak praca u nas wre
Wszyscy dobrze się uczymy
Każdy z nas się uczyć chce.

1 września 1977 r.

1 czerwca 1978r.

Ufundowanie dzieciom Ogródka Jordanowskiego przez Komitet Osiedlowy

17 maja 1980 r.

Szkoła otrzymała akt Prawo posiadania sztandaru, ze słowami: Godło, barwy narodowe, które są umiejscowione na waszym sztandarze, otaczajcie szczególnym szacunkiem czcią (…), bo są przypomnieniem dziejów naszego państwa. Akt ten był długo przygotowywany, połączony wieloma osiągnięciami sportowymi oraz rywalizacją w nauce.

17 maja 1980 r.

22 maja 1987 r.

Podczas uroczystości nadania szkole Podstawowej w Suchaniu (woj. zachodniopomorskie) imienia Janusza Kusocińskiego, powołano Szkolny Klub Sportowy KUSY. W skład klubu wchodzi 15 szkół, w tym i SP w Hanulinie. Celem Klubu jest szerzenie, przy wzajemnej współpracy, idei olimpijskich.

20-23 kwietnia 1991 r.

IV Sejmik Szkół im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie. Przygotowania do sejmiku zajęły kilka miesięcy i oceniono je bardzo wysoko. Poparcie finansowe sponsorów z Hanulina pozwoliło bardzo uatrakcyjnić program, w którym najważniejszymi punktami były: spotkania uczniów i nauczycieli, Cross Ostrzeszowski, zwiedzanie Pałacyku Myśliwskiego w Antoninie, zwiedzanie Kępna, obrady sejmikowe . W spotkaniu udział wzięły delegacje 10 szkół Klubu Kusego oraz gość specjalny – p. Hanna Rathe- siostrzenica J. Kusocińskiego, przyjaciel i sympatyk Klubu Szkół Kusego.

20-23 kwietnia 1991 r.

15 listopada 1990 r.

Ukazanie się pierwszego numeru Gazety Szkolnej pod kierunkiem p. E. Nawrockiej i K. Jasiak
Kolejne lata charakteryzowały się dalszym rozwojem szkoły. Organizowano liczne imprezy szkolne, okolicznościowe i uczestniczono w życiu lokalnej społeczności.

W 2002 roku podjęto decyzję o utworzeniu w Szkole Podstawowej w Hanulinie oddziałów integracyjnych. Wymagało to przeprowadzenia pewnych zmian w placówce. Wiele pracy włożyła w to przedsięwzięcie pani dyrektor – mgr Małgorzata Charaputa. Zaangażowanie Pani Dyrektor zostało docenione przez władze gminy, rodziców oraz nauczycieli.
W 2006 roku została wyróżniona Nagrodą Burmistrza Miasta i Gminy Kępno, a w 2007 otrzymała zaszczytny tytuł „Przyjaciel Kępna”.
Kształcenie integracyjne w Szkole Podstawowej w Hanulinie rozpoczęto 1 września 2003 roku. Od tego momentu stworzono warunki do kształcenia dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Klasa integracyjna to zespół dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Uczniowie przyjmowani są za zgodą rodziców, natomiast niepełnosprawni muszą posiadać orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, stwierdzające ich predyspozycje do tego typu kształcenia. Oddział liczy około 15 – 20 uczniów, w tym od 3 – 5 dzieci niepełnosprawnych. Zatrudnionych jest dwóch nauczycieli: prowadzący i wspomagający dzieci z dysfunkcjami. Głównym celem pracy jest integrowanie dzieci niepełnosprawnych i zdrowych w naturalnym środowisku rówieśniczym. Dla każdego dziecka niepełnosprawnego nauczyciel konstruuje indywidualny program edukacyjny dostosowany do jego możliwości, potrzeb oraz stopnia niepełnosprawności. Dodatkowo prowadzone są zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne i logopedyczne w odpowiednio przystosowanych do tego pomieszczeniach. Nauczyciele poszukują nowatorskich form i metod pracy, biorąc udział w szkoleniach i warsztatach. Na bieżąco likwidowane są bariery architektoniczne: wybudowano podjazdy, zainstalowano windę i odpowiednio dostosowano toalety. Obecnie w szkole funkcjonują 4 oddziały integracyjne: 2 na poziomie I – III oraz 2 na poziomie IV – VI, a także klasa specjalna dla dzieci z autyzmem wczesnodziecięcym. Łącznie w naszej placówce uczy się 16 uczniów z niepełnosprawnościami (są to dzieci: niedowidzące, niedosłyszące, niesprawne ruchowo, z autyzmem, niepełnosprawne intelektualnie). Uczniowie biorą udział we wszystkich uroczystościach, imprezach szkolnych i klasowych, wyjeżdżają na wycieczki a także uczestniczą w Dniach Integracji organizowanych przez szkoły z Kalisza, Ostrowa, Krotoszyna i Jarocina. r.

Dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Hanulinie

mgr Franciszek Trąpczyński (1973 – 1983)

mgr Roman Rychlewicz (1983 – 1993)

mgr Dorota Wójcik (1993 – 1994)

mgr Małgorzata Charaputa (1994 – 2008)

mgr Henryk Grzesiak od 2008

Image

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa w Hanulinie jest publiczną  szkołą podstawową z klasami I-VIII,  której obwód szkolny obejmuje następujące miejscowości: Hanulin, Rzetnia, Przybyszów, Kliny, Biały Młyn, Dziekania, Krążkowy (od numeru 127).

Od 01.09.2003r. w szkole funkcjonują oddziały integracyjne, w których uczą się, pod opieką nauczycieli wspomagających, uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Bądźmy w kontakcie